දැනුම මිනුම - General Knowledge Quiz Sinhala Mobile Apps

දැනුම මිනුම - General Knowledge Quiz | Sinhala Apps

Let's look at a useful phone app called දැනුම මිනුම - General Knowledge Quiz | Sinhala . This app has been released by Lucky Loop Education. The app description in Google Play read as, This is a quiz app with up to date general knowledge mcq (multiple choice question) quiz packs in Sinhala to test your knowledge about our world and everything. 

In every two days we add a quiz pack with 10 questions. You are given 20 seconds to answer each question. You can complete them and share your score with your friends.

We are hoping to add leaderboards and Lifelines such as 50/50 , Skip Question in upcoming updates.

There are gk questions about Srilanka / Worldwide news / Sports /Science / Arts / History etc..

This app is very useful for people who are facing SLAS / SLES exams , Teaching exams , Banking Exams in Sri Lanka.

දැනුම මිනුම ප්‍රශ්න තියෙන Quiz ඇප් එකක් තමයි මේ. 

තත්පර 20 ගානේ ලැබෙනවා එක ප්‍රශ්නයකට.

හැම දවස් දෙකකටම සැරයක් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන Quiz pack එකක් අපි දානවා.
ඔයාලට ඒ ගැන Push Notification එකකින් දැනගන්න ලැබෙයි.

SLAS / SLES / ගුරු විහාග / බැංකු විභාග වගේ තරග විභාග වලට මුහුණ දෙන්න ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ ඇප් එක.

දැනුම මිනුම - General Knowledge Quiz | Sinhala has been installed between 100+ times by users at the time of this review and has an average rating of 5 in Google apps store.


දැනුම මිනුම - General Knowledge Quiz | Sinhala app size varies from device to device and can be installed on any Android device running version 4.0.3 and up.

Apps Name
දැනුම මිනුම - General Knowledge Quiz | Sinhala
Apps Developed
Lucky Loop Education
2
100+
Apps Size
varies from device to device
4.0.3 and up
Average Rating
5
Apps Last Updated On
23-Jun-18
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.snov.quiz&utm_source=www.youthapps.in
Reviewed on
24-Jun-18
Content Rating
Rated for 3+

Download දැනුම මිනුම - General Knowledge Quiz | Sinhala app apk for free