Download Lunar Way - Budget & Opsparing Mobile App

Download & Install Lunar Way - Budget & Opsparing Mobile App

Download & Install Lunar Way - Budget & Opsparing Mobile App

Download the Lunar Way - Budget & Opsparing useful mobile app.  This app has been released by Lunar Way Finance. Mobile Apps Developer of Lunar Way - Budget & Opsparing has described the features as, Lunar Way er ikke en bank - vi er bedre. Gør som 100k+ andre og download appen. Det er nemt og uforpligtende. Du behøver ikke engang at skifte bank.

Hos Lunar Way nytænker vi hele banking-oplevelsen. Appen er designet med et kompromisløst fokus på din digitale brugeroplevelse. Vi har derfor gjort det en hel del lettere for dig at håndtere dine penge, og meget mere simpelt at forstå din økonomi. På samme tid har vi gjort det motiverende at lave budgetter og opsparinger samt visuelt appellerende at tjekke din konto - når du vil, og hvor du vil.

Vi har ingen filialer – vi eksisterer udelukkende som en app på din telefon. Lunar Way er nemlig for dig, der ikke gider at bøvle med besværlige betalinger af regninger, kedelige kontooverførsler og gammeldags rådgivning i banken. Rent teknisk bliver du kunde hos Nykredit, som er vores partnerbank. Dvs. at dine penge er sikret på samme måde som i andre danske, banker. Men rent praktisk bliver du Lunar Way-bruger, og det er vi ret glade for! 

Du skal bruge NemID og billedlegitimation for at ansøge om at blive Lunar Way-bruger. Det tager kun fem minutter. Fire, hvis du er hurtig. Så er du i gang!

Lunar Way Privat:
Gratis konto og Visa Debit kort
Payback: Tjen op til 2% i Payback på dine penge
Mål: Spar nemt op til det, som du drømmer om
Forbrug: Det ideelle budgetværktøj, så du kan bevare overblikket over dit forbrug.
Overførsler: Kontooverførsler og faste overførsler
Pay My Bill: Vi sørger for, at dine regninger bliver betalt til tiden
Freeze Card: Frys kortet midlertidigt via appen
Support: Få live support direkte i appen

Tillægsprodukter:
Med et Travel Card fra Lunar Way slipper du for de skjulte gebyrer i udlandet, både når du handler i fysiske butikker, hæver i automater og handler i udenlandske webshops. Travel Card er et prepaid Mastercard i et stilrent design. Travel Card inkluderer:
0 kr. i hævegebyr
0 % i transaktionsgebyr
Følgende valutaer: SEK, NOK, GBP og EUR.

Rejser du i lande, som ikke bruger ovenstående valuta, skal du bare sætte appen til at bruge EUR, så sparer du stadig penge sammenlignet med dit normale betalingskort.

Har du brug for at have ekstra penge til rådighed tilbyder vi kredit på abonnement. Det er vores bud på en transparent og overskuelig måde at have flere penge til rådighed, når du har brug for det:

Kredit på abonnement:
10.000 kr. el. 20.000 kr.
Variabel månedlig ydelse
Ansøg og opsig kreditten fra dag til dag
Du betaler kun for de dage, du har kreditten til rådighed
Til- og fravælg kreditten efter behov
Ansøg, og få svar indenfor 24 timer direkte fra appen

Lunar Way Business:
Lunar Way Business er en 100% digital erhvervsløsning, som gør det nemt for dig at holde styr på din virksomheds økonomi. Luner Way Business koster normalt 199 kr/md. eller 1980 kr./år ekskl. moms, men bestiller du inden d. 31. December 2018, koster det 99 kr./md eller 1.020 kr./år ekskl. moms. 

Derudover får du:
Erhvervskonto med mulighed for at tilknytte NemKonto
Et prepaid Mastercard (kommer til efteråret og alle der bestiller nu, får kortet sendt efterfølgende)
Pay My Bill: Tag et billede af din regning, swipe og så bliver regningen automatisk betalt for dig
Gratis straksoverførsler - alle overførsler sker med det samme
Save receipt: Gem dine vigtigste kvitteringer, så du hurtigt kan finde dem igen
Gratis in-app support chat

Vi vil løbende tilføje integrationer til andre produkter, så du fx kan anvende Dinero, e-conomic og andre integrationer via Lunar Way Business. De første kommer på til efteråret.

Lunar Way - Budget & Opsparing - Youth Apps Review


The Lunar Way is not a bank - we are better. Do as 100k + others and download the app. It is easy and non-committal. You don't even have to change bank. 

At the Lunar Way, we innovate the whole banking experience. The app is designed with an uncompromising focus on your digital user experience. We have therefore made it a lot easier for you to manage your money and much more simply to understand your finances. At the same time, we have made it motivating to make budgets and savings as well as visually appealing to check your account - whenever you want and wherever you want.

We have no affiliates - we exist solely as an app on your phone. The Lunar Way is for those of you who don't bother with cumbersome bill payments, boring account transfers and old-fashioned bank advice. Technically, you become a customer of Nykredit, our partner bank. Ie that your money is secured in the same way as in other Danish banks. But in practice, you will be the Lunar Way user, and we are very pleased! 

You must use NemID and image ID to apply to become a Lunar Way user. It only takes five minutes. Four if you're quick. Then you're up and running! 

Lunar Way Private:
- Free account and Visa Debit card 
- Payback: Earn up to 2% in Payback on your money 
- Goal: Easily save up to what you dream of
- Consumption: The ideal budget tool to keep track of your consumption. 
- Transfers: Account transfers and fixed transfers 
- Pay My Bill: We make sure your bills are paid on time 
- Freeze Card: Freeze the card temporarily via the app 
- Support: Get live support directly in the app 

Additional products:
With a Lunar Way Travel Card you get rid of the hidden fees abroad, both when shopping in physical stores, raising machines and shopping in foreign webshops. Travel Card is a prepaid Mastercard in a stylish design. Travel Card includes: 
- DKK 0 in raising fee 
- 0% in transaction fee 
- The following currencies: SEK, NOK, GBP and EUR.

If you travel in countries that do not use the above currency, just put the app to use EUR, then you still save money compared to your normal payment card. 

If you need extra money, we offer credit on subscription. It is our offer in a transparent and clear way to have more money available when you need it: 

Credit on subscription:
- DKK 10,000 or electricity. DKK 20,000 
- Variable monthly allowance 
- Apply and cancel the credit from day to day 
- You only pay for the days you have the credit available 
Apply and deselect the credit as needed Apply and get answers within 24 hours directly from the app 

Lunar Way Business:
Lunar Way Business is a 100% digital business solution that makes it easy for you to keep track of your company's finances. Luner Way Business usually costs SEK 199 / month. or 1980 DKK / year excl. VAT, but if you order before 31 December 2018, it costs 99 DKK / month or 1,020 DKK / year excl. VAT. 

In addition, you get:
- Business account with the possibility to associate NemKonto 
- A prepaid Mastercard (coming in autumn and everyone who orders now, the card will be sent subsequently) 
- Pay My Bill: Take a picture of your bill, swipe and then the bill will be paid automatically for you 
- Free instant transfers - all downloads happen immediately 
- Save receipt: Save your main receipts so you can quickly find them again 
- Free in-app support chat

We will continuously add integrations to other products so that you can use Dinero, e-conomic and other integrations via the Lunar Way Business. The first ones come on in the fall. 

Lunar Way - Budget & Opsparing has been installed between 50,000+ times by users at the time of this review and has an average rating of 4.6 in Google apps store.Lunar Way - Budget & Opsparing app has been reviewed by 1139 Users, which is around 2.28% of total installed.  Lunar Way - Budget & Opsparing app size 25M and can be installed on any Android device running version 5.0 and up.

Apps Name Lunar Way - Budget & Opsparing
Apps Developed Lunar Way Finance
Current Version 2.18.0
Total Installs 50,000+
Apps Size 25M
Android Supported Version 5.0 and up
Average Rating 4.6
Apps Last Updated On 20-Feb-19
Play Store Link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lunarway.app&utm_source=www.youthapps.in
Reviewed on 28-Feb-19
Content Rating Rated for 3+

Install Lunar Way - Budget & Opsparing app apk for free